Miljøsanering

Sanering

Samson Gruppen løser alle opgaver inden for miljøsanering, indvendig nedrivning og total nedrivning. Sanering hos Samson Gruppen foregår altid med stor fokus på omgivelser, miljø og arbejdsmiljø og med et minimum af støj- og støvgener og maksimal sikkerhed for alle involverede. 


Vi har alle kompetencer og alt materiel til rådighed til alle former for nedrivningsopgaver. Samson Gruppen løser både små og store opgaver.


I planlægning af renoveringsopgaver er det vigtigt at foretage de nødvendige forundersøgelser af f.eks. stoffer i belægninger og malinger, asbest, PCB, sundhedsfarlige efterladenskaber fra dyr og mennesker samt skjulte installationer.

Miljøsanering

Vores medarbejdere er rutinerede miljøsanitører, der fjerner asbest, bly, klorerede paraffiner, kviksølv, PCB og skimmelsvamp.


Alle saneringsopgaver bliver udført efter gældende retningslinjer og sikkerhedsvejledninger for både miljø og arbejdsmiljø.


Vi tager hånd om alle faser og involverer de nødvendige myndigheder.

Indvendig nedrivning

Vi har stor erfaring med mange typer indvendig rydning f.eks. i forbindelse med ombygning, byfornyelse eller renovering. Her  sørger vi for demontering og nedrivning af indvendigt inventar, gulvbelægning, loft, lette vægkonstruktioner, el, rør, ventilation m.m.


Vi påtager os alle typer opgaver lige fra gennemgribende sanering til mindre indgreb.


Vi sorterer og genbruger selvfølgelig alle materialer, hvor det er muligt, ellers transporterer vi dem til relevante modtage- og affaldspladser.


Total nedrivning

Hos Samson Gruppen har vi det nødvendige udstyr til total nedrivning.


Vi har stor ekspertise, hvilket betyder du altid er sikret kvalitets arbejde, som udføres til tiden.


Vi hjælper både private men også virksomheder, der har brug for professionel ekspertise til nedrivning. Kontakt os i dag og hør nærmere.


Asbest

Når man nedriver, reparerer eller vedligeholder asbestholdigt materiale, er der risiko for at blive udsat for asbestholdigt støv.


Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler, der er naturligt forekommende i visse bjergarter. Asbest kan nedbrydes til meget små fibre, som er luftbårne.


Asbest er et ikke-brandbart materialer og er derfor velegnet til isolering og brandsikring. Desuden nedbrydes det ikke ved fugtpåvirkninger, så det har også været anvendt til armering i f.eks. beton.


Asbest har grundet sine gode egenskaber været anvendt i byggematerialer i mange år. Men det er farligt at arbejde med asbest eller asbestholdige materialer. Støvet indeholder fibre i form af nåle, der er så små og tynde, at det menneskelige øje end ikke kan se dem. Der stilles derfor særlige krav til håndværkerens uddannelse i forbindelse med asbesthåndtering.


Asbest kan bl.a. forekomme i følgende byggematerialer:


 •     Eternit i bølgetagplader
 •     Eternitplader til facader
 •     Tagpap
 •     Loftsplader
 •     Magnesitgulve
 •     Vinylgulve
 •     Teknisk isolering
 •     Fliseklæber


PCB

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB blev tidligere brugt i byggematerialer og i industrien, indtil man i 1970’erne fandt ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø. I dag er al anvendelse af PCB forbudt, men stoffet findes stadig i vores omgivelser.


PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler.


PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt til PCB-holdige materialer.


Inden en bygning renoveres eller rives ned, skal det undersøges, om den indeholder PCB. Resultatet af undersøgelsen skal anmeldes til kommunen. Hvis bygningen indeholder PCB-holdige materialer, skal de fjernes fra bygningen, inden renovering eller nedrivning. Det PCB-holdige affald skal bortskaffes efter gældende regler, så PCB ikke spredes i miljøet.


PCB kan bl.a. forekomme i følgende byggematerialer:


 •   Fuger
 •   Termoruder
 •    Lysstofarmaturer
 •   Slidstærke malinger og gulvbelægninger


Skimmelsvamp

Skimmelsvampe tilhører svamperiget, og der er dermed hverken tale om planter eller dyr. Skimmelsvampe lever af at omsætte organisk materiale. I naturen er det fx visne blade. I bygninger lever skimmelsvampe af træværk, tapet, lim, maling, kork og andre organiske materialer.


En forudsætning for vækst af skimmelsvampe er høj fugtighed på materialernes overflade (mindst 75 % relativ fugtighed). Fugten kan komme fra indeklimaet eller fra bygningen, på grund af vandskader eller kuldebroer. Når der er tegn på fugt i din bolig, skal du derfor være opmærksom på, om der også er vækst af skimmelsvampe.


Nogle skimmelsvampe er giftige. Når der er tale om giftige svampe, kan de forårsage træthed og hovedpine. Giftvirkningen kan dels stamme fra stoffer, som udskilles og optages i luften i forbindelse med svampenes vækst – såkaldte mykotoksiner. Dels fra levende eller døde dele af svampen (sporer og myceliedele), der løsrives, hvirvles op i luften og indåndes.


Få et uforpligtende tilbud

på sanering


Kontakt os så vi kan udarbejde et uforpligtende tilbud til dig.


Send os et par linier om din opgave, så kontakter vi dig hurtigst muligt

- eller ring på

tlf: 72 20 70 12