Regler for anvendelse af arbejdskraft

Regler for anvendelse af arbejdskraft

- såvel dansk som udenlandsk


Underentreprenøren, Underentreprenørens ansatte og Underentreprenørens eventuelle underentreprenører skal opfylde alle gældende love og regler for arbejde og ophold i Danmark. Samson Gruppen stiller derfor som en del af alle underentreprisekontrakter krav til Underentreprenøren om opfyldelse af følgende punkter:


Underentreprenøren skal være momsregistreret i Danmark. Registreringen sker hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen, og vil samtidig være en registrering hos de danske skattemyndigheder, som vejleder om moms-, skatte- og afgifts-forhold.

Underentreprenøren skal tiltræde de Overenskomster, der er indgået med respektive fagforeninger, gældende for underentreprisens arbejder, således at de ansatte til enhver tid har de løn- og arbejdsforhold, som er i overensstemmelse med den gældende Overenskomst. Samson Gruppen anbefaler samtidig, at Underentreprenøren er medlem af Dansk Byggeri eller anden relevant dansk arbejdsgiverorganisation.

Underentreprenørens ansatte skal være registrerede i Danmark, og skal opfylde de gældende love og regler for at opholde sig og arbejde i Danmark.

Underentreprenøren skal for alle arbejder overholde ILO konvention nr. 94, selvom konventionen efter sin ordlyd omhandler offentlige kontrakter.

Underentreprenøren har overfor Samson Gruppen pligt til at dokumentere, at alle ovenstående punkter er opfyldt. For de ansatte skal følgende dokumentation til enhver tid kunne forevises Samson Gruppen:

5.1. Registrering i Danmark i RUT registeret

5.2. Opholds - og arbejdstilladelse

5.3. Ansættelseskontrakt

5.4. Lønsedler - herunder ferie- og pensionsforhold

5.5. Arbejdstids- og holddriftsplaner

Underentreprenøren skal overfor Samson Gruppen ligeledes til enhver tid kunne dokumentere anden relevant information om de ansatte, herunder:

6.1. Ugeliste over alle ansatte på byggepladsen

6.2. Dokumentation for uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator.

6.3. Dokumentation for særlig uddannelse, herunder kran -, truck- og svejsecertifikater samt sikkerhedskurser, som skal leve op til danske krav på området.

6.4. Beboelsesaftaler for såvel camp som privat indkvartering

6.5. Transportaftaler

Underentreprenøren skal, såfremt den danske fagforening meddeler, at Underentreprenøren ikke overholder gældende overenskomster, omgående dokumentere overholdelsen og deltage i møder herom med den aktuelle fagforening. Hvis overenskomsten ikke er overholdt, skal Underentreprenøren erstatte Samson Gruppens udgifter og tab i den forbindelse samt betale sine ansatte eventuelle skyldige beløb i henhold til overenskomsten.

Underentreprenøren skal desuden straks betale bøder, der pålægges på grund af manglende overholdelse af overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Samson Gruppen har ret, men ikke pligt, til at betale bøderne og til at modregne samme i entreprisesummen.


Samson Gruppen forbeholder sig ret til at alle ovennævnte forhold undersøges og kontrolleres af 3. part.


Samson Gruppens Direktion understreger, at opfyldelse af ovenstående regler og betingelser er et vigtigt element i samarbejdet med Underentreprenøren, og at de skal ses i sammenhæng med Samson Gruppens overordnede samfundsansvar.



Download vores politik som pdf-fil.